بسم الله نور النور...

بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله النور
به نام خداوندی که نور است

بسم الله نور النور
به نام خداوندی که نور نور است

بسم الله نور علی نور
به نام خداوندی که نور است بالای نور

بسم الله الذی هو مدبر الامور
به نام خداوندی که فقط تدبیر کننده کارها است

بسم الله الذی خلق النور من النور
به نام خداوندی که نور را از نور آفرید

الحمد لله الذی خلق النور من النور
ستایش خدایی که نور را از نور آفرید

و انزل النور علی الطور فی کتاب مسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبور
نور را بر کوه طور فرو فرستاد در میان نامه نوشته شده در کاغذ و ورقه گشوده به اندازه معین بر پیامبر دانشمند

الحمد لله الذی هو بالعز مذکور و بالفخر مشهور
ستایش مخصوص خدایی است که به عزت یاد شده و به فخر مشهور است

و علی السراء و الضراء مشکور
و بر خوشی و ناخوشی سپاس گذارده است

و صلی الله علی سیدنا محمد و اله اجمعین

 


/ 1 نظر / 12 بازدید