شیرین باش...

کنار چای تلخ همیشه یا قند است یا شکر .به همین خاطر است که گوارا میشود .یادت باشد بعضی ها مثل چای اند ؛ یعنی تلخ اند !

 

پس با آنها شکر باش .یعنی شیرین حرف بزن و شیرین رفتار کن .

 این سفارش خداست :


"ادفع بالتی هی احسن "بدی های دیگران را باخوبی های خود دفع کن .یعنی اگر دیگران تلخ بودند ، شیرین باش !

/ 1 نظر / 9 بازدید
یه دوست

++++++++++++++++[ناراحت]