جمعه هایمان " خــــــــواب آلودند و...

هوای ابری...

هوای آفتابی...

هوای صاف... هوای طوفانی...

هوای آلوده...

هوای خاکی...

هوای پاک...

هـمهـ ی هـــــ واهــــا...!!!

همه ی هواها ؛ قابل تحمل است...

بجــــــــــ ز هــــــ وای بیــ تو بودنـــ....!!!

امــــــــ ا...!!!

غروب جمعه که میشود...

تازه میفهمم که چقدر پوست کُلفت شده ام...

که حتی هوای بی تو بودن هم مرا از پای در نمی آورد....

دروغ گفته اند...؛ گفته ایم...؛ گفته ام... که...

همه ی هواها را می توانند...؛می توانیم...؛ می توانم...

تحمل کنند... ؛ تحمل کنیم...؛ تحمل کنم...

بجــــــــــ ز هــــــ وای بیــ تو بودنـــ....!!!

نشان به این نشان که...!!

" جمعه هایمان " خــــــــواب آلودند و...

" شنبه هایمان " دماغ چاق اند و...

" و یک شنبه هایمان " هم...

/ 0 نظر / 11 بازدید