گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد .

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛ 


دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛ 


اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!! 


وَ حآل هــَم کِه . . .؛ 


گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛ 


زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛ 


وَ گوشه ای اَز گوشه ترین گوشه ای کِه می شنآسی . . . 


بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!! 


گآهی دِلگــیری . . . ؛ 


شآیــَد اَز خودَت . . .؛ 


شآیــَد . . .!

 

/ 4 نظر / 47 بازدید

[ناراحت]

:(

:((