ریخت و پاش معنوی کنید...

ریخت و پاش معنوی کنید، با اخلاق و صفات خوب.

اگر کسی مشکلی دارد دست روی سرش بکشید.


مشکلش را برطرف کنید.


اگر ریخت و پاش کنید خدا زیاد می کند...


اخلاق خوب هم زیاد می شود.


سخاوت و رافت هم زیاد می شود.


هر چه داری ریزش کن. بعضی مثل پروانه،


 غم های دیگران را از بین می برند.


مرحوم دولابی


/ 0 نظر / 14 بازدید