خان دایی خله....

میبینم که سحر خواب موندی...یا جیگرشو نداشتی ...فقط قمپز

 

در میکنی...

 

دیگه ان قلّت نیا...ان قلّــــت نیا...


قرار بود دیشب افاضات کنی...همون نصف شبی...و من تایید 


دیدی .دیدیــــــــــ.......دیدیــــــــــــــــــــــــــ

 

زبان<<آقا فری چش قشنگه...>>زبان


/ 1 نظر / 25 بازدید
افشین...

[متفکر]