ماه من غصه چرا؟

ماه من غصه چرا؟

آسمان را بنگر که هنوز بعد صد ها شب و روز مثل آن روز نخست گرم و

آبی پر از مهر به ما می خندد یا زمینی را که دلش از سردی شب های خزان نه شکست و نه

گرفت بلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشید و در آغاز بهار دشتی از یاس سپید 

زیر پاهامان ریخت تا بگوید که هنوز پر از امنیت و احساس  #خداست 

 

ماه من غصه چرا؟

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید