کی میدونه شاید امسال برا ارباب بمیرم ...

کی میدونه شاید امسال برا ارباب بمیرم 

کی میدونه شایدم تشنه و بی آب بمیرم 

کی میدونه شاید امشب #شب اول توی روضه میون سینه زدن 

کی میدونه یا که فردا #شب دوم پیش پاهای حسین 


کی میدونه تو خرابه #شب سوم تو عزای گل زیبای حرم کنار طشت طلا 

شایدم بی پر و زخمی زیر آفتاب بمیرم 

کی میدونه شاید امسال برا ارباب بمیرم 

کی میدونه #شب چهارم شب اشک پسرای دختر شیر خدا 

کی میدونه #شب بعدش شب گریه برای یادگارای مجتبی 

کی میدونه شاید از شرم نگاه مادری از صورت کبوتری که مونده توی گهواره
مادری که شیر نداره 

تو محرم خوبه مردن اگرم خواب بمیرم 

کی میدونه شاید امسال برا ارباب بمیرم 

کی میدونه شاید از داغ علی اکبر عشق امیر خیبر عشق
شاید از داغ و غم و اشک عمو شاید از غصه آبی که می ریخت از سپر و مشک عمو 

کی میدونه شاید از غصه و سقا و علم شاید از داغ حرم
شاید از داغ دو دستی که گرفت بوسه از داغی لب های حسین
/ 0 نظر / 10 بازدید