مرور خاطرات...

گاهی به گذشته خیره می شویم و خاطرات را مرور می کنیم ...


می فهمیم خیلی چیزها را جا گذاشته ایم !


مهربانی را ... ! 


عشق را ... !


لبخند را ... !


شادی های بی دلیل را ... !


و یا حتی کسی را ... !


خسته، دلگیر، غمگین و پریشان از چیزهایی که دیگر نیست و

هستیم ...


امـــا 


هنوز هم خوب می دانیم،


خوب می دانیم 


آخرش روزی می رسد که به این دلتنگی ها پایان دهد ...


روزی که دوباره عشق و شادی را به همراه دارد ..

 


/ 0 نظر / 12 بازدید