معبودم!

معبودم! 


متبرکم گردان به نامت  ...  متبلورم گردان به عبادتت 


متذکرم گردان به ذکرت  ...  مرحمتم گردان به رحمتت 


مسخرم گردان به قدرتت  ...  مسرورم گردان به دیدارت 


مطلعم گردان به دانایی ات  ...  مقدسم گردان به قداستت 


محتاجم گردان به مهرت  ...  متاثرم گردان به قهرت 


معتکفم گردان به عشقت   ...  مایلم گردان به درگاهت 


متبسم گردان به مشاهدتت  ...  محتاجم گردان به خودت 


مستغنی ام گردان به غیر خودت  ... معبودم! 


مرامتبرک گردان به نامت! 

 

آمین!@ } ; -


 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید