خدایا شکرت …

داستانش رو که شنیدم گفتم : اتفاق بدی بود ! 

لبخندی زد و گفت : بله ، ولی می تونست خیلی بدتر

از این باشه !

بهرحال خداست و همیشه جای شکرش را باقی میگذاره

حتی در بدترین شرایط … 


خدایا شکرت … 

/ 1 نظر / 8 بازدید